Günün Sözü
Akıllı bir kimse, düşmanından da akıl öğrenmeyi ihmal etmez. BEYDEBA
Tarihte Bugün
 • Sultan III ncü Murat' ın Vefatı (1595)
 • TİYATRO OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ İÇ TÜZÜĞÜ

   

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

   

              Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı

              Madde 1 – 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4110 Sayılı Kanunla değişik 42 inci maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi Ankara’da olmak üzere Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB) adı altında bir Meslek Birliği kurulmuştur.

              Bu Meslek Birliği “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük”ün 7 inci maddesi uyarınca bağlantılı hak sahibi icracı sanatçılar alanında tiyatro oyuncularının haklarının korunması amacına yönelik faaliyet gösterir.

   

              Tanımlar

              Madde 2 – Bu Tip Statü’de:

              a) Bakanlık                              : Kültür ve Turizm Bakanlığı,

              b) Federasyon                         : Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri üst kuruluşları,

              c) Meslek Birliği (Birlik)           :TOMEB ( Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği)

              d) Kanun                                 : 5/2/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun,

              e) Tüzük                                  : Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,

              f) Bağlantılı hak sahibi   : Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına bağlantılı hak sahibi olan icracı sanatçılar,

              g) Mali hak sahibi                    : Eser sahibi ile Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde mali hakları kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler,

              anlamında kullanılmıştır.

             

              Birliğin amacı

              Madde 3 – Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği’nin amacı bağlantılı hak sahibi tiyatro oyunlarını icra eden icracı sanatçıların ortak çıkarlarını korumak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış haklarının idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

   

              Birliğin kurulması

              Madde 4 – Tüzüğün 8 inci maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

              Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, birlik tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde Birlik, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu ayrılık ve noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

   

              Geçici yönetim kurulu

              Madde 5 – Geçici yönetim kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

              Geçici yönetim kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

   

              Tüzel kişilik

              Madde 6 – Bu Birlik,  5846 sayılı Kanunun 4110 sayılı Kanunla değişik 42 inci maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanmıştır.

              Birlik, 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4630 sayılı Kanun ile mevcut 42 inci maddede yapılan değişiklik gereğince Bakanlıkça hazırlanan ve 30.01.2003 tarih ve 25009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tip Statüye uygun biçimde yeniden düzenlenmiş tüzüğünün Tip Statüsünün yürürlük tarihinden itibaren 6 ay içinde Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişiliğini devam ettirir.

   

  Birliğin ilk genel kurul toplantısı

              Madde 7 – Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

              İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asıl üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.

   

              Üyelerin temsili ve hakların takibi

              Madde 8 – Birlik; kamu kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir.

              Bağlantılı hak sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler.

              Bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.

   

              İcraların izlenmesi

              Madde 9 – Birlik, üyelerine ait  icraların kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

   

              Birliğin faaliyetleri

              Madde 10 – Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

  a)      Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

  b)      Üyelerinin icralarının kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,

  c)      Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

  d)      Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

  e)      Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

  f)       Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

  g)      Üyelerinin icralarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

  h)      Üyelerinin icralarının kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,

   

  Meslek Birliğinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:

  i)        Mesleğin gelişmesi için gerekli eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak, yaptırmak,

  j)        Meslek ile ilgili sektörün gelişmesi için basın, yayın, televizyon kuruluşları ile ilişkiler kurmak,

  k)     Kendini tanıtıcı  sinema, televizyon filmleri yapmak, mesleki çalışmalarla ilgili yayın çıkarmak,

  l)        Üyelerinin tanınması için üye albümü çıkarmak,

  m)    Meslek standartlarını geliştirici eğitim kursları ve seminerler düzenlemek,

  n)      Uluslararası benzer kuruluşlarla işbirliği yapmak,uluslararası federasyon ve konfederasyonlara katılarak üyelerinin haklarını yurtdışında da izlemek,

  o)      Uluslararası kuruluşların üyesi oyuncuların Türkiye’deki haklarını izlemek, bu konuda gereken yetkileri almak,

  p)      Tespit edilmemiş icraların tespit edilmesini sağlamak ve icraların tespit edilme kriterlerini belirlemek.

   

  Meslek birliğinin kurucuları

  Madde 11 – Birliğin üye olma vasfını haiz ve Tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgahları, nüfus cüzdanı örnekleri, vergi numaraları ile Birliğe asıl üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanları ilişikte yer almaktadır. 

   

   

   

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Birlik Üyeliği

   

   

  Üye olma hakkı ve yükümlülükleri

  Madde 12 – Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, tüzüğün 13 üncü maddesinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanamaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. İcracı sanatçılar icra ettikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler.

  Üyeler, Genel Kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

   

  Üyelik türleri

  Madde 13 – TOMEB’de  (Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliğinde) , asıl üye ve yararlanan üye olmak üzere 2 tür üyelik vardır. 

   

  Asıl üye

  Madde 14 – Birliğe asıl üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

  a)      Bağlantılı hak sahibi gerçek kişi olmak,

  b)      Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

  c)      Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak,

   

  Yararlanan üye

  Madde 15 – Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:

  a)      Eseri icra etmeyen ancak miras ya da devren iktisap yoluyla doğrudan mali hakları kullanma yetkisine sahip olan kişiler,

  b)      Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.

  Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.

   

  Üyelik başvurusu ve kabul

  Madde 16 – Üye olmak isteyen gerçek ve tüzelkişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

              Üyeliğe kabul edilenler, asıl ve yararlanan üyeler için ayrı ayrı tutulan defterlere sıra numarası ile yazılırlar.

   

  Üyelik uyuşmazlığı

  Madde 17 – Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kurulmamışsa uyuşmazlık Bakanlık kararı ile çözümlenir. Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.

   

  Üyeliğin sona ermesi ve ilişkilerin tasfiyesi

  Madde 18 – Üyelik, ölüm, tüzel kişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bu durumda, üyelik kaydı yönetim kurulu karıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

              Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

   

  Üyelikten çekilme

  Madde 19 – Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.

   

  Üyelikten çıkarma ve itiraz

  Madde 20 – Asıl, ve yararlanan üyeler aşağıdaki hallerde yönetim kurulunun önerisi ve haysiyet kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:

  a)        Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarının gerçekleştirmesine engel olmak,

  b)        Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyeliködentisini vermemek,

  c)        Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,

  d)        Asıl üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç genel kurul toplantısına katılmamak.

  Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi gün içinde ilgiliye bildirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Birlik Organları 

   

  Birlik organları

  Madde 21 – Birliğin zorunlu organları şunlardır:

  a)      Genel kurul,

  b)     Yönetim kurulu

  c)      Denetleme kurulu,

  d)      Teknik – bilim kurulu,

  e)     Haysiyet kurulu,

   

   

  TOMEB (Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliğinde) ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir.

   

  Genel kurul

  Madde 22 – Genel kurul Birliğin asıl üyelerinden oluşur.

   

  Genel kurulun görev ve yetkileri

  Madde 23 – Genel kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

  a)      Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik – bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,

  b)      Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

  c)      Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları incelemek ve karara bağlamak,

  d)      Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

  e)      Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,

  f)        Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,

  g)      Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

  h)      Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde aynı haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

  i)        Birlik tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,

  j)        Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek,

  k)      Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,

  l)        Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

  m)    Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,

  n)      İcraların izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

  o)      Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.

   

  Genel kurula uygulanacak hükümler

  Madde 24 – Tüzüğün “Genel kurulun toplanması” başlıklı 23 üncü , “Genel kurulun

  toplantıya çağrılması” başlıklı 24 üncü ve “Toplantı yeter sayısı ve yapılışı usulü” başlıklı 25 inci maddeleri hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.

   

              Yönetim kurulu

              Madde 25 – Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir.

              Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

              Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

   

              Yönetim kurulu toplantı ve karar sayısı

              Madde 26 – Yönetim kurulu, en az üç üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin yönetim kurulu üyeliği düşer.

   

              Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

              Madde 27 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

  a)      Bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,

  b)      Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ile diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

  c)      Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

  d)      Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,

  e)      Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,

  f)        Bir icra üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,

  g)      Asıl üyelik ve yararlanan üyelik başvurularını karara bağlamak,

  h)      Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,

  i)        Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle icra sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

  j)        Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,

  k)      Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,

  l)        Kanunun 81 inci maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,

  m)    Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, kanunun 75 inci maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,

  n)      Mevzuat ve Birlik tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.

   

  Birliğin temsili

  Madde 28 – Birlik yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.

  Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına

  devredilebilir.

  Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruşlarıyla ve üçüncü

  Kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

   

              Denetleme kurulu

              Madde 29 – Denetleme kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler içinden bir başkan seçer.

   

              Denetleme kurulunun görevleri

              Madde 30 – Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini, Birlik tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarının düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporlarının bir örneği de Bakanlığa gönderir.

   

              Teknik – Bilim kurulu

              Madde 31 – Teknik – bilim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik – bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

   

              Teknik – Bilim kurulunun görevleri

              Madde 32 – Teknik – bilim kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini Yönetim Kuruluna bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

              Kurul başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.

   

              Haysiyet kurulu

              Madde 33 – Haysiyet kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeler arasından bir başkan seçer.

   

              Haysiyet kurulunun görevleri

              Madde 34 – Haysiyet kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

              Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.

              Birlik haysiyet kurulu kararlarına karşı yedi gün içinde federasyon haysiyet kuruluna itiraz edilebilir.

              İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.

   

              Birlik organlarına seçilenlerin bildirilmesi

              Madde 35 – Birliğin organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanınca Bakanlığa ve Valiliğe, Valilikçe de İçişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir.

   

              Merkez müdürlüğü ve şubeler

              Madde 36 –Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.

              Şubelerde çalıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.

              Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Mali Hükümler

   

              Hesap dönemi

              Madde 37 – Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.

              Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

   

              Birliğin gelirleri

              Madde 38 – Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

  a)      Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,

  b)      Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları,

  c)      Yayın gelirleri,

  d)      Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,

  e)      Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,

  f)        Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri

  g)      Diğer gelirler.

   

  Yetki belgesi

              Madde 39 – Üyelerin yetki belgesinde belirttiği icralarına ilişkin mali haklarının

  takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.

  Bunun için üyeler, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca  ve değişik 80 inci maddesi

  çerçevesinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini Birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin yerine getirilmesine ilişkin açık yetki verilir.

   

              Sözleşmelerde göz önünde bulundurulacak ölçütler

              Madde 40 – Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde icracıların kullanımına ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:

  a)      Eserlerin topluma yaygın bir şekilde iletiminde devamlılık sağlanması,

  b)      Ulusal ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak, eserlerin yayınlarda kullanımı karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede belirlenmesi,

  c)      Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,

  d)      Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici / dinleyici sayısı,

  e)      Eserlerin kullanım sıklığı,

  f)        Pazar oranı,

  g)      Kullanılan her eser başına bir ücret,

  h)      Sabit ücret,

  i)        Saniye veya dakika bazında birim ücret,

  Gibi ölçütler göz önünde bulundurulur.

              Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.

   

              Uyuşmazlıkların çözümü

              Madde 41 –Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi öngörülebilir.

   

              Dağıtım

              Madde 42 – Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş gün içinde hak sahiplerine ödenir.

              Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.

   

   

              Kurul üyelerine ve görevlilere yapılacak ödemeler

              Madde 43 – Yönetim, denetleme, teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.

              Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

   

              Fesih, kendiliğinden dağılmış sayılma ve tasfiye

              Madde 44 – Tüzüğün”Genel kurul kararıyla fesih” başlıklı 43 üncü , “Mahkeme kararıyla fesih” başlıklı 44 üncü, “Kendiliğinden dağılmış sayılma” başlıklı 45 inci ve “Tasfiye” başlıklı 46 ncı madde hükümleri bu Birlik için de uygulanır. 

   

  ALTINCI BÖLÜM

  Çeşitli Hükümler

   

              Defter ve kayıtlar

              Madde 45 – Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır:

  a)      Asıl üye defteri,

  b)      Yararlanan üye defteri,

  c)      Yönetim kurulu karar defteri,

  d)      Gelen ve giden evrak defterleri,

  e)      Gelir ve gider defterleri,

  f)        Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

  g)      Demirbaş defteri,

   

  Birlik çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına

  yönetim kurulunca karar verilebilir.

   Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

   

  İcraların bir örneğinin birliğe verilmesi

  Madde 46 – Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri icraların bir örneğini

  Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır.

              Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve

  özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.

   

   

  YEDİNCİ BÖLÜM

  SON HÜKÜMLER

   

   

              Uluslararası kuruluşlarla ilişkiler

              Madde 47 – Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.

              Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.

   

              Bakanlığın denetimi

              Madde 48 – Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

              Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

              İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

              Yapılan denetimin sonucu, bakanlık tarafından birliğe yazı ile bildirilir.

   

  Bakanlık gözlemcisi

              Madde 49 – Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

   

              İlgili mevzuat

              Madde 50 – Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği İç Tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Tüzük hükümleri uygulanır.                   

   

              Yönergeler

              Madde 51 – Birlik, tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı içinde yürürlüğe koyar.

   

              Yürürlük

              Madde 52 – Bu Tüzük, Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

   

              Yürütme

              Madde 53 -  Bu Tüzük hükümlerini TOMEB Yönetim Kurulu yürütür.

  Devlet Tiyatroları Oyuncuları...
  TAMER LEVENT
  Yazı Eklenmemiş.
  TOMEB
  Bir Tiyatro Yasasına İhtiyaç Var mı
  Erhan GÖKGÜCÜ
  TOMEB SİTESİ

  TARAFINDAN DÜZENLENMİŞTİR
  055 444 00 444
   
  Ankara masöz
  istanbul masaj salonu
   
  TOMEB Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği

  Telif Hakkı Saklıdır. 2011 TOMEB Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği